Dernek Tüzüğü

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Atatürkçü Düşünce Derneği, 16.04.1993 günlü,21554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 28.03.1993 günlü, 93/4239 sayılı kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" arasına alınmıştır.

 

 

KURULUŞ NEDENİ

 

Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler. 

Oysa Atatürk; 

Sadece "bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker "değildir. 

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan; 

Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran; 

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan "nakil"e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , "akıl"a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan; 

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan; 

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan; 

Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan; 

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren; 

Misak-ı Millî sınırları içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığıreddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan; 

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar’ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan; 

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan; 

Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan; 

"Yurtta barış, Dünyada barış" ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden; 

Dış politikada "Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma" ölçütünü ve "karşılıklılık kuralını" vazgeçilmez ilke yapan; 

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur. 

Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, "Atatürkçü Düşünce Derneği"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.                                         

Kurucular Kurulu-19 Mayıs 1989 " 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

DERNEĞİN ADI

 

MADDE 1

Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan derneğin adı 'ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’ dir.

 

DAYANAK VE KAPSAM

 

MADDE 2

 

Bu Tüzük; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlanmış olup; hukuk, eğitim, sanat, ekonomi, iç ve dış siyaset, bilim ve teknoloji, spor, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda Atatürkçü Düşünceyi etkin kılacak görüş oluşturulması ve etkinlik yapılması, bu etkinliklerin ve görüşlerin TBMM ve siyasi partiler ile sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, dernekler, topluluklar, kulüpler ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yapılanma ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

MADDE 3

Bu tüzükte geçen;

 

Dernek

:

Atatürkçü Düşünce Derneği’ni (ADD)

Genel Merkez

:

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezini

Genel Kurul

:

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulunu

Genel Yönetim Kurulu

:

ADD  Genel Yönetim Kurulu’nu   (GYK)

Genel Başkan

:

ADD Başkanı’nı

Genel Başkan Yardımcıları

:

ADD Başkan Yardımcıları’nı

Genel Sekreter

:

ADD Genel Sekreteri’ni

Genel Sayman

:

ADD Genel Saymanı’nı

Genel Denetleme  Kurulu

:

ADD Genel Denetleme  Kurulu’nu

Yüksek Disiplin Kurulu

:

ADD Yüksek Disiplin Kurulu’nu

Bilim Kurulu

:

ADD Bilim Kurulu’nu

Örgütlenme Kurulu

:

ADD Örgütlenme Kurulu’nu

Danışma Kurulu

:

ADD Danışma Kurulu’nu

Gençlik Kurulu

Yayın Kurulu

Eğitim Kurulu

:

:

:

ADD Gençlik Kurulu’nu

ADD Yayın Kurulu'nu

ADD Eğitim Kurulu'nu

Şube

:

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

Şube Genel Kurulu

:

ADD’ye bağlı şubelerin Genel Kurulu’nu

Şube Yönetim Kurulu

:

ADD’ye bağlı şubelerin Yönetim Kurulu’nu

Şube Başkanı

:

ADD’ye bağlı şubelerin Başkanı’nı

Şube Başkan Yardımcıları

:

ADD’ye bağlı şubelerin Başkan Yardımcıları’nı

Şube Yazmanı

:

ADD’ye bağlı şubelerin Yazmanı’nı

Şube Saymanı

:

ADD’ye bağlı şubelerin Saymanı’nı

Şube Denetleme Kurulu

:

ADD’ye bağlı şubelerin Denetleme Kurulu’nu

Şube Disiplin Kurulu

:

ADD’ye bağlı şubelerin Disiplin Kurulu’nu

Genel Kurul Delegesi

:

Şube Genel Kurulu tarafından seçilen Genel Merkez Genel Kurul Delegesi’ni

Temsilcilik

:

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,

Şube Kolları

:

ADD bünyesinde kurulan kurulların şubelerdeki karşılığını

 

 

 

Gençlik Kolu

:

Şubelerde kurulan Gençlik Kolu’nu

 

 

 

 

 

 

ifade eder.   

 

 

DERNEĞİN AMACI

 

MADDE 4

 

4.1 Atatürk’ün önderi olduğu Türk Devrimi’ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok olmak üzereAtatürk ilkelerini, her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk’ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını incelemek, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı geliştirilen yapılanmalar ve düşünceler ile yasalar çerçevesinde mücadele etmektir.

 

4.2 Atatürk’ü, Atatürkçülüğü anlayan ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin bir araya getirilmesi yolunda çalışmalar yapmak; Atatürk’ün belirlediği amaçlar doğrultusundaki atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek;Cumhuriyet ve demokratik, laik anayasal düzen karşıtı kişi ve grupların, Türk devriminin ve bu öze dayanan anayasal düzenin yerine, toplumu, ülkeyi ve anayasal düzeni geri götürmeye yönelik olası çabalarına karşı, toplumu koruyucu yönde, aydınlatıcı ve uyarıcı çalışmalar yapmaktır.

 

4.3 Atatürk’ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür çalışmaya, söz ve eyleme karşı çalışma yapmak, Atatürk’ün anlayışının, düşüncesinin, devrim ve ilkelerinin özünü halka anlatmaktır.

 

4.4 Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde evrensel insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak, yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp, ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak, çağdaş sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bütün olarak bağımsızlığının karşısındaki yapılanmalara karşı mücadele etmektir.

 

GENEL MERKEZ, SİMGESİ VE ŞUBELER

 

MADDE 5

 

5.1Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

5.2 Simgesi, arka alan beyaz, yazı ve deseni siyah olarak aşağıda gösterildiği gibidir. 

 

 

Simge; Yatay ve Düşey olarak aşağıdaki ölçülerde kullanılır. Örn: a * ½ a

 

5.3 Dernek; Genel Merkez’den yönetilip, çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. İstem gelmesi durumlarında, Genel Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve önerisi üzerine Genel Kurul Kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler, ayrıca Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler açılabilir.

 

Şubelerin tüzel kişiliği bulunmayıp, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ön adına, kurulduğu il, ilçe ya da yerin adı eklenerek açılır ve bu şekilde adlandırılır.

 

 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

MADDE 6

 

6.1 Dernek, amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetleri kamu hizmeti olarak gerçekleştirir. Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası düzeydedir, belli bir yöre, bölge ya da kitleye hizmetle sınırlı değildir.

 

6.2 Türk Devrimi’ni, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik olmak üzere her alanda Cumhuriyet’in tam bağımsızlığını, Ulusal Egemenliği, Lozan Barış Antlaşmasını, lâikliği, eğitim ve öğretim birliğini, Atatürk’ün Devrim ve İlkeleri’ni tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalar yapar.

 

6.3 Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere, uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle, bu Akademiye bağlı enstitüler, araştırma merkezleri veAtatürkArşivi (Belgeliği) kurar. Atatürk müzelerinin kurulmasına öncülük eder.

 

6.4 Türk Devrimi’ni,  Atatürk ilkelerini, Atatürk’ün görüşlerini, Atatürk’ün uygulamalarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halka benimsetmek üzere çalışmalar yapar. Türkiye’nin sorunlarına, Atatürkçü anlayış ile çözüm üretir ve O'nun düşünce mirasını korumak için ulusumuzdaki birikimi harekete geçirir.

 

6.5 Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca akla, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk’ün amaçladığı “çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne” çıkarmak için çalışmalar yapar.

 

6.6 Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için; her türlü bilimsel toplantı yapar,sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler veya düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği içerisinde ortak etkinlik olarak da gerçekleştirebilir.

 

6.7 Çalışmalarını, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları bilim ve eğitim kurumları ve derneğin amaçlarıyla bağdaşan kişi ve kuruluşlarla beraber yürütebilir, Mevzuatın uygun olması halinde, yurtdışındaki Atatürkçü Düşünceyi paylaşan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir,  benzer çalışmalar yürütebilir.

 

6.8 Eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve çevre alanlarında toplumsal çalışmalar yapmak için; anayasal ve yasal kurallar çerçevesinde okul, derslik, yurt, konukevi, öğrenci evi, pansiyon, kitaplık,bilim evleri, müze, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, kültür, turizm, spor ve izcilik gibi toplumsal içerikli çalışmaları yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri dallarda kurslar düzenler, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir,  başarılı olanlara belge, burs ve benzeri ödüller verebilir. Eğitim amaçlı burs verebilir.

Bu hususlarla ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

6.9Doğrudan doğruya dernek olarak ya da kurulacak iktisadi işletmeler aracılığıyla, sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri gibi tesisler açıp işletebilir.

 

6.10 Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir.

 

6.11 Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için İktisadi İşletme açabilir, sandık kurabilir, kooperatif, şirket kurabilir, kurulmuş ya da kurulacak olanlara ortak olabilir. Vakıf kurabilir ya da dernek amacına uygun kurulmuş vakıflara katılabilir.

                               

6.12 Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda radyo, televizyon kurar, internet radyo ve televizyon yayıncılığı yapar, kitap, gazete, dergi, raporlar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

 

6.13 Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir. Bununla ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

6.14 Dernek; amaç birliği olan diğer dernek, vakıf vb. Demokratik Kitle Kuruluşlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalışma alanı oluşturabilir.

 

6.15 Yurtdışında Kemalist düşünce doğrultusunda kurulmuş dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerde kurulmuş bulunan Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve bu derneklerin oluşturduğu platform, federasyon, birlik gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapar.

 

6.16 Dernek üyelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak faydalanabileceği kurum ve kuruluşlar ile dernek üyelerine bu alanlarda olanak ve fırsatlar sağlayacak görüşme ve sözleşmeleri yapar, yapılan anlaşmaları üyelerine duyurur. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak tedbirler alır.

 

6.17 Günün gereksinimlerine uygun yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Atatürkçü anlayış ile çalışmalar yapar, bu çalışmaları siyasi partiler ve kamuoyu ile paylaşır.

 

6.18 Toplumun ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırır, tespit edilen sorunlara Atatürkçü anlayış ile üreteceği çözümleri siyasi partiler, kitle örgütleri, sendikalar ve kamuoyu ile paylaşır.

 

6.19 Dernek; büro hizmetini, gönüllüler veya Genel Yönetim Kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir.

 

6.20 Dernek, konularında çalışma yapmak üzere kurul ve kollar kurabilir. Kurul ve kolların, yapılanması, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergeler ile belirlenir.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÜYELİK

 

MADDE 7

 

7.1Derneğin “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek, Tüzük doğrultusunda çalışmayı ve yükümlülükleri kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş olan her yurttaş Derneğe üye olmak için başvurabilir.

 

7.2Üyelik başvurusu “Üyelik Başvuru Formu” ile ev ya da iş adresine en yakın şube aracılığı ile Genel Merkeze gönderilir.İnternet üzerinden imzalı olmak koşuluylaüyelik başvurusu yapılabilir,bu yolla yapılan başvurular da ilgili şubeye yönlendirilir. Üyelik başvuru formunun şekil ve koşullarıyla internet üzerinden başvurunun usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

7.3 Şubeler Genel Kurul kararı aldıktan sonra kurul sonuçlanıncaya kadar üyelik başvurusu kabul edemezler.

 

7.4Genel Yönetim Kurulu başvuruyuGenel Merkeze geldiği tarihten itibaren otuz gün içerisindedeğerlendirir. Karar derhal üyeye ve ilgili şubeye iletilir.

Üyelik hak ve yükümlülükleri,GenelYönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğekabul karar tarihinde başlar.

7.5 Üyeliğine karar verilenlere Genel Merkez tarafından üyelik numarası vedernek kimlik belgesi verilir.

 

7.6Yukarıda yazılı olmayan durumlar ve usullermevzuata aykırı olmayacak şekilde düzenlenen yönetmelikile belirlenir.

 

 

ÜYELİKTE İSTİSNALAR

 

MADDE 8

 

Üyelikleri devam ettiği ve şube genel kurullarınca delege seçildikleri sürece, Derneğin Kurucuları ve önceki Genel Başkanlar; Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılabilir,oy kullanabilir, aday olabilirler.

 

 

ÜYELİĞE ENGEL HALLER

 

MADDE 9

 

Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde üyeliğe kabul istemi reddolunur.

 

9.1Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Anayasa ve özel kanunlarda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilen suçlarla birlikte Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,

 

9.2 Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

 

9.3 Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan örgütlere üye olmak,

 

9.4 Dernek amaç ve ilkelerine uygun görülmemek,

 

9.5Birinci fıkrada yazılı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da üyeliğe kabul edilmezler.

 

 

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

 

MADDE 10

 

10.1Girişve üyelik ödentisi Genel Kurul tarafındanbelirlenir.Üyelik ödentisi yıllık 48TL dir. Yeni üye olanlardan giriş ödentisi olarak 10 TL. alınır.

 

10.2Üyelerin ödentileriyle ilgili takip görevi Şubelerce yapılır. Üyelik ödentisi en geçher yılın31 Aralık tarihine kadarilgili şubeye ödenir.

 

10.3Şubelerce; Yıllık üye ödentilerinin ¼ ü en geç bir sonraki yılın şubatayı sonuna kadar Genel Merkez hesabına aktarılır.

 

10.4 Yeniden düzenlenen üyelik ödentileri, takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanır.

 

 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

MADDE 11

 

11.1Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin ya da tüzüğün 9. maddesinde yazılı hallerden biri kapsamına girenlerin dernek üyeliği Genel Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

 

11.2Yıllık ödenti yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, Genel Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür. Bu durumdaki üyelerin listesi, şube tarafından,ödenti yılını takip eden yılın Ocak ayının sonuna kadar Genel Merkeze bildirilmek zorundadır.

 

Bu fıkra uyarınca üyeliği düşürülen üye, iki yıl içinde, geçmiş ödenti borcunun tamamını, defaten ödemesi koşuluylaüyeliğe yeniden kabul edilmesinibir defaya mahsus olmak üzere talep edebilir.

 

11.3 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.İlgili şubeye bilgi verilir.

 

11.4Dernek Tüzüğündeki "Kuruluş Nedeni"ne, “Amaç” maddesine, “Amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar” doğrultusunda Dernek Genel Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara kasıtlı ve sürekli olarak aykırı davrananlar, üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerine karşı davranışlarda bulunanlar ve bu davranışlar içinde yer alanlar üyelikten kesin olarak çıkarılırlar.

 

Ayrıca Tüzüğünilgili disiplin hükümlerinde yer alan fiilleri gerçekleştirenler Disiplin hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

 

Bufıkra kapsamında üyelikten kesin çıkartılanlar derneğin hiç bir şubesine tekrar üyelik başvurusunda bulunamazlar.

 

11.5 Üyeler hakkında çıkarmaya dair disiplin cezaları;(işbu maddenin ilk fıkrasındaki durum hariç) Genel Yönetim Kurulu’nun, ya doğrudan doğruya ya da üyenin bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, alacağı sevk kararı ileYüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. Çıkarma cezası alan üyelerin Genel Kurul’a itiraz hakları mevcuttur.

 

11.6Disiplin Kurulu’nun teklifi üzerine Yönetim kurulunun vermiş olduğu  üyelikten çıkarma kararlarına karşıyapılacak itirazilk olağan Genel Kurul Gündemi’ne alınır. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

 

11.7 Üyelikten çıkarılma kararları kesinleştikten sonra Genel Merkezce tüm Şubelere duyurulur.

 

11.8 Düşme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma kararları üye kayıt defterine işlenir.

 

 

ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ

 

MADDE 12

 

 12.1 Üyeler, yüklendikleri görevleri, Atatürkçü Düşünceye uygun ve yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek, Atatürkçü Düşüncenin ve yaşam biçiminin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak, Derneğin Tüzük, Yönetmelik ve yönergeleri ile Genel Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymakla yükümlüdürler.

 

12.2Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır.

 

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

12.3 Üyelerin, Genel Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen kurullarda görev alma, bu kurulların şubelerdeki temsilciliklerini yapmak hak ve yükümlülüğü vardır.

 

12.4 Üyelerin derneğe bildirdikleri adres, telefon ve e-posta adreslerini güncel tutma yükümlülükleri olup bu adreslere yapılan tebligatlar resmi tebligat sayılır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

A) DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE 13

Derneğin organları şunlardır:

 

13.1  Genel Merkez Organları

- Dernek Genel Kurulu

- Genel Yönetim Kurulu

- Genel Denetleme Kurulu

- Yüksek Disiplin Kurulu

 

13.2  Şube Organları

- Şube Genel Kurulu,

- Şube Yönetim Kurulu

- Şube Denetleme Kurulu

- Şube Disiplin Kurulu

 

 

B) DERNEK GENEL KURULU

 

MADDE 14

 

Derneğin en üst karar organı olan Genel Kurul;

 

- Genel Yönetim Kurulu Üyeleri,

- Genel Denetleme Kurulu Üyeleri,

- Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

- Şube Başkanları,

- Şube Genel Kurul Delegelerinden oluşur.

 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 15

 

15.1 Gündemdeki konuları görüşmek, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını görüşmekve bu Kurulları aklamak.

 

15.2 Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak.

 

15.3 İtiraz durumunda Yönetim Kurulu kararlarını kesinleştirmek,

 

15.4 Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini üç yıl için seçmek.

 

15.5 Bir sonraki olağan genel kurula dek geçerli olmak üzere, üye giriş ve yıllık ödenti tutarlarını

belirlemek.

 

15.6 Derneğe taşınmaz mal alınması, gereksinim duyulmayan taşınmazların satılması, ipotek etme

ve ipoteği çözme, bağış yapma için Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

 

15.7Birlik ya da federasyon kurmak, bunlara üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak,uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bunlarınüyeliklerinden ayrılma kararı vermek.

 

15.8 Tüzük değişikliklerini gerçekleştirmek,

 

15.9 Derneğin feshine ve bu durumda Dernek mallarının nereye bırakılacağına karar vermek.

 

15.10 Yasalarda ve Tüzükte Genel Kurulca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilkekararları almak,açılacak şubeleri belirleyerek bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na işlemlerin yürütülmesi için yetki vermek.

 

 

TOPLANTI TÜRLERİ

 

MADDE 16

 

Dernek Genel Kurulu’nun iki tür toplantısı vardır.

 1. Olağan Toplantı
 2. Olağanüstü Toplantı

 

Bu toplantılarda, gündemin ilk üç maddesi;

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması biçiminde belirlenir.

Tüm olağan toplantıların haftasonu tatil günlerinde, en az iki gün olarak yapılması zorunludur. Tüm toplantılar saat 10.00’da başlar ve başlama saatlerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmaz. 

 

 

OLAĞAN TOPLANTI

 

MADDE 17

 

17.1 Dernek Genel Kurulu üç yılda bir, Mayıs ayı içinde, Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Başkanın çağrısıyla,gündemindeki maddeleri görüşmek üzere Ankara’da toplanır. Olağan toplantılarda, toplantının son günü organlara ilişkin seçimlere ayrılır. Olağanüstü seçim toplantılarında ise, gündemde sadece seçimler yer alır.Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak vereceği önergelerin gündeme alınması zorunludur.

 

17.2 Genel Kurula katılma hakkı olanların çizelgesi Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Şubeler Genel Kurul üye listelerini otuz gün önce Genel Merkeze onaylatmak zorundadırlar.

 

17.3 Olağan toplantılar, Genel Yönetim Kurulu’nun ilan edeceği tarih ve adreste yapılır.

 

17.4 Olağan toplantının ilk gün gündeminde, daha önce sayılan 3 maddeden sonra aşağıda belirlenen konular yer alır;

1-  Genel Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2- Faaliyet raporunun sunulması

3- Genel Denetleme Kurulu raporunun okunması

4- Raporlar hakkında görüşme

5- Yönetim Kurulu’nun mali ve idari bakımdan aklanması

6- Genel Denetleme Kurulu’nun aklanması

7- Yüksek Disiplin Kurulu raporunun sunulması

8- Genel Kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun önerileri

9- Bütçenin görüşülmesi ve karar verilmesi

10- Adaylıkların alınarak aday listelerinin kesinleşmesi

11- Dilekler ve öneriler

 

Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, olağan toplantılarda, gündeme geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

17.5Seçim toplantısında aday listeleri adına sadece bir kişi, program ve tanıtım konuşması yapabilir. Bu konuşmalar 40 dakikayı geçmemek üzere yapılır.

 

 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

 

MADDE 18

 

Olağanüstü toplantı,
1) Genel Yönetim Kurulu kararı,
2) Genel Denetim Kurulunun yazılı isteği,
3) Akçalı işlerde görevi kötüye kullanma ya da görevi ihmal durumlarında; amaç doğrultusunda

yapılması gerekli faaliyetlerin dışına çıkılması veya hiçbir faaliyet yapılmaması; Derneğin amaç ve ilkelerine karşıt kurumlarla iş birliğinde ısrarcı olunması durumlarında, Genel Denetleme Kurulu göreve çağrılmasına rağmen, Denetleme Kurulunun da görevini yapmaması halinde Genel Kurul delegelerinin 1/5 (beşte bir)'inin yazılı isteği üzerine yapılır.Genel Yönetim Kurulu bu talep üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 

Olağanüstü toplantı, Genel Yönetim Kurulu’nun ilan edeceği tarih ve adreste yapılır.

 

Genel Yönetim Kurulu, yapılan başvuruya rağmen, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurul, ayrıca Genel Yönetim Kurulu’nun yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda 30 (Otuz) gün içinde, görevde olan Genel Yönetim Kurulu veya Genel Denetleme Kurulu tarafından, olağanüstü toplantıya resen çağrılır.

 

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI

 

MADDE 19

 

Genel Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ve şubelere e-posta yoluyla ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

 

 İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

İkinci toplantının, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, olağanüstü başka bir nedenle zamanında yapılamayacağı anlaşıldığı takdirde, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ancak ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

TOPLANTI YÖNTEMİ

 

MADDE 20

 

20.1 Genel Kurul toplantı duyurusu, Genel Kurul Katılımcı Listesi, çalışma dönemini içeren çalışma raporu, bilanço ve ayrıntılı gelir-gider tablosu ve Genel Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulları raporu ile birlikte var ise bağlı kuruluşun Bilanço, Çalışma ve Denetleme raporu ile tahmini bütçesi Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Genel Merkez’in web sitesinde ilan edilir. Genel Kurulun toplanması, çoğunluğun sağlanamaması sebebi dışında herhangi bir nedenle ertelendiği durumlarda ek bilanço hazırlanarak Genel Merkezin web sitesinde ilan edilir.

 

20.2 Katılımcıların sayısının toplantı yeter sayısına ulaştığı tespit edildiğinde, Genel Kurul; Genel Başkanın görevlendireceği bir Genel Yönetim Kurulu üyesi tarafından,açılır.

 

20.3Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Genel Kurulu yönetmek üzere,Tüzüğün 14. maddesinde sayılan ve toplantıda hazır bulunan üyelerarasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki yazman üyeden oluşan Divan Kurulu seçilir. Seçim, Divan Kurulu için verilen önergelerin açık oylanması ile yapılır. Açık oylamada kesin sonuç elde edilemediği takdirde, adaylar için konulacak sandıklara delege kartlarının atılmasıyla sonuçlandırılır. Divan Kurulu oluştuktan sonra, delege kartları imza karşılığı delegelere iade edilir.

 

Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile bu kurullara aday olacak kişiler başkanlık divanına aday olamazlar.

 

Divan Kurulu; Tüzük ve ilgili yasa hükümleri gereğince toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Divan Başkanı gündem maddeleri görüşülürken veya oylamaya geçildiğinde görüşünü açıklayamaz.

 

 

GÖRÜŞME VE KARAR YETER SAYISI

 

MADDE 21

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

 

 

DERNEK ORGANLARININ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

I. KISIM

SEÇİM İLKELERİ

MADDE 22

Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır.Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar.
 

Üç (3) yılda bir yapılan olağan seçim toplantılarında, Genel Yönetim Kurulu ile Genel Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun; olağanüstü seçim toplantılarında ise seçimi yenilenecek organlarınseçimlerive oy sayımları çarşaf liste uygulamasıyla yapılır.

Çarşaf liste uygulaması, adaylara ait basılmış birleşik oy pusulalarında yazılı isimler ya da bağımsız adaylar arasında, oy verenin, istediği isimleri, kapalı oy verme yerinde, boş (beyaz) oy pusulasına yazması ve zarf içinde oy sandığına atması suretiyle yapılır. Bu isimler, aldıkları oylara göre, en çok oyu alandan başlayarak sıralanır ve bu sıralamaya göre seçilmiş olur.

Boş (beyaz) birleşik oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, Kurulların asil üye tamsayısından fazla yazılmamış ve her organın üye tamsayılarının yarıdan bir fazlasının yazılmış olması zorunludur. Bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz.
 

 

II. KISIM

SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ

MADDE 23

Aday listesi düzenleyerek seçimde aday olmak isteyenler, dernek organlarında yer alacak üyelerin tamamının isim, soyadı ve üye kayıtnumalarını içeren listeleri, basılacak kâğıdın rengini de belirterek, Divan Başkanlığına, en geç seçim toplantılarının ilk günü vermek zorundadır. Aynı rengin farklı adaylar tarafından önerilmesi halinde, Divan Başkanı aralarında kura çekerek, her listenin rengini karara bağlar.

Bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini dilekçe ile Divan Kurulu Başkanlığına vermemiş olanlaraday olamazlar. Ancak Divan Başkanlığına müracaatla kişisel olarak aday olabilirler. İki durumda da başvuruda bulunmayan kişilere verilen oylar geçersizdir.

Divan Kurulu Başkanlığı görev almak için başvuran adayların kıdem bakımından yeterli olup olmadıklarını, itiraz halinde, ivedi olarak inceler ve karara bağlar.

 

 

SEÇİM SANDIKLARI

MADDE 24

Genel Yönetim Kurulunca, Genel Kurul hazırlıkları yapılırken,20 (yirmi)'den az olmamak koşulu ile sandık sayısı saptanır.
Genel Yönetim Kurulunca en az sandık sayısı kadar ve dışarıdan içerisi görülemeyecek kapalı oy verme yeri hazırlatılıp sandıkların bulundukları alana konulur.

Genel Yönetim Kurulunca, katılabilecekler listesindeki sayıya göre, her sandıkta alfabetik sıra ile belirlenmek suretiyle hangi Şubelere bağlı delegelerin, hangi sandıklarda oy kullanabileceği belirlenerek bunun Genel Kurul üyelerine duyurulmasına ilişkin malzeme hazırlatılır.

Sandığın konacağı yer belirlenirken üyenin oyunu kolaylıkla, serbestçe, gizli bir şekilde ve güvenle verebilmesi için gerekli önlemler alınır. Sandığın konulduğu alanda seçim süresince sadece sandık görevlileri, gözlemciler ve oy kullanan üye bulunabilir.

 

KAPALI OY VERME YERİ

MADDE 25

Kapalı oy verme yeri, içerisi dışarıdan görülemeyecek ve üyenin oy pusulasını inceleyip zarfa koyabileceği şekil ve nitelikte olur.
Seçim süresince oy verme yerinde oy veren üyeden başka hiç kimse bulunamaz.

BOŞ (BEYAZ)OY PUSULALARININ HAZIRLANMASI

MADDE 26

Boş (beyaz) oy pusulaları, örneğine uygun beyaz kâğıt üzerine seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır ve Divan Kurulu tarafından mühürlenir. Bu nedenle aday olacaklar beyaz rengi aday listelerinde kullanamazlar.

 

 

 

 

OY ZARFLARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

MADDE 27

Tek renkte yeteri kadar oy zarfı Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlattırılır, Divan Kurulu Başkanlığınca mühürlenir ve sayısı belirtilen bir tutanakla seçilen Genel Kurul Divan Başkanına verilir. Genel Kurul Divan Başkanı bu tutanağı Genel Kurul dosyasına koyar.

 

III. KISIM

SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
 

SEÇİM TOPLANTILARINDA SANDIK VE SAYIM KURULLARININ OLUŞUMU

MADDE28

28.1Seçimli Genel Kurullarda Divan Başkanlığı seçiminin ardından;Öncelikle sandıklarda görev yapacak kurullar oluşturulur.

Sandık kurulları Divan Kurulunca seçilecek birer üye ile aday listelerinde yer alan adayların kendilerini temsilen Genel Kurul Divan Başkanına yazılı olarak bildireceği ikişer kişiden oluşur.Sandık kurullarının hangi sandıklarda görev yapacağı Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından belirlenir.

28.2 Daha sonra her sandık için ayrı ayrı ve en az 3 (üç)'er kişiden oluşan sayım kurulları seçilir.
Sandıklar açıldıktan sonra Genel Kurul Başkanlığınca gerek görülmesi halinde sandık kurulları sayımlar için de görevlendirilebilirler.
Sandık ve sayım kurullarında görev alacak olanların Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.

 

GÖZLEMCİLER

MADDE 29

Aday listelerinde yer alan adaylar, sayım kurullarının seçimini takiben Genel Kurul Başkanlığına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile bu kurullarda oy kullanma sırasında ve sayım esnasında her sandık başında ayrıca birer gözlemci bulundurabilirler.

GÖZLEMCİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30

Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından gözlemci seçilmesi zorunludur.
Gözlemciler hiçbir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevi yaparlar; oy kullanımı, ayırımı ve sayımı işlemleri sırasında Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu saptarlarsa doğrudan Genel Kurul Divan Başkanına başvurabilirler.

 

 

 

 

 

 

IV. KISIM

OY KULLANMA

KİMLİK SORMA

MADDE 31

Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Kurul giriş kartı ile birlikte Dernek kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini göstermek suretiyle bir oy zarfı ile adaylisteleri ve boş (beyaz) oy pusulasını alır.

 

GİRİŞ KARTINI KAYBEDENLERE YENİLERİNİN VERİLMEYECEĞİ

MADDE 32

Giriş kartının herhangi bir nedenle elinden çıktığını ya da kaybettiğini belirterek giriş kartı isteyen üyelere yeniden giriş kartı verilmez.

 

OY VERMENİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ

MADDE 33

Oy verme işlemi, yapılan konuşmalar bitince, Divan Başkanının kararıyla başlar ve belirlenen süre içinde aralıksız sürer.

 

OY KULLANIMI     

MADDE 34

34.1 Seçimlerde yalnız boş (beyaz)  oy pusulaları kullanılır.

34.2 Oy, sadece kapalı oy verme yerinde kullanılır. Bu yer dışında oy kullananlar veya kullandıranlar, disiplin suçu işlemiş sayılırlar.
 

34.3Üye, kendisine verilen beyaz renkli boş oy pusulasını doldurarak, oy zarfının içine koyar, kapalı oy verme yerinden çıkar, kapalı oy zarfını oy sandığına atar, giriş kartını da üzerinde "Giriş Kartı" yazılı sandığa atar, Dernek kimlik kartı veya resmi kimlik kartını geri alır, katılanlar listesinde isminin karşısına imza atar ve oy verme alanından ayrılır.
 

V. KISIM

OYLARIN SAYILMASI VE SEÇİM SONUÇLARI

MADDE 35

Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandıkları ayrı ayrı Divan Başkanlığı tarafından üyeler önünde açılarak oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir.
Giriş kartlarının atıldığı sandıklar da Divan Başkanlığı tarafından aynı biçimde açılarak kartlar sayılır ve tutanağa geçirilir.
Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa onlar da yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

 

OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI VE GEÇERLİ OY PUSULALARI

MADDE 36

Geçerli oy zarfları 35. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra Divan Kurulu Başkanlığı zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

36.1 Geçersiz oylar;


       1.1) Üzerinde Divan Kurulu Başkanlığının mühürü olmayan beyaz oy pusulaları,
       1.2) Üzerinde oy kullananın kimliğini belli edecek ekleme yapılmış, işaret konulmuş olan oy pusulası,

1.3)Genel Yönetim Kurulu,Genel Denetim Kurulu,Yüksek Disiplin Kurulu bölümlerinde, o kurulun üye sayılarının yarısından az sayıda isim yazılan oy pusulası,
 1.4) Dernek üyesi olmayan kişilerin adlarının yazılı olduğu oy pusulası,

1.5) Bir adayın birden fazla kurula yazılı olduğu oy pusulası geçersiz sayılır.


36.2Yukarıda sayılanların dışındaki oylar geçerlidir.

SAYIM KURULLARININ GÖREV YAPMASI

MADDE 37

Sayım kurulları, sonuçları, oy pusulaları ve tutanakla, Genel Kurul Divan Başkanlığına sunarlar.

 

OYLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

MADDE 38

Genel Kurul Divan Başkanı her organ için sandıkların oy ayırım ve sayımlarına ilişkin tutanaklar geldikçe bunlarla ilgili hesaplamaları yaptırarak seçim sonuçlarını belirler, tutanağını düzenleyerek Genel Kurul Divan Başkanlığı üyeleri ile birlikte imzalar.

 

SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI VE OTURUMUN KAPATILMASI

MADDE 39

Üyeler,  aldıkları geçerli oyların sayısına göre,asıl ve yedek olarak aday oldukları organlara seçilirler. Organların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından, Genel Kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir.

Genel Kurul Divan Başkanı organlara ve kurullara ilişkin seçim sonuçlarını Genel Kurula duyurur.
 

Seçim sonuçlarının bildirilmesinden sonra oturum Genel Kurul Divan Başkanı tarafından kapatılır.

 

SEÇİLME YETERLİLİĞİ

 

MADDE 40

 

 

 

 

SEÇİM DÖNEMİ

 

MADDE 41

 

Genel Merkez ve Şube Organlarının görev süreleri 3 yıldır.

 

 

SEÇİM DÖNEMİ BİTMEDEN AYRILMA

 

MADDE 42

 

42.1 Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan, ölen veya seçilme yeterliliğini kaybeden Yönetim, Denetleme ve DisiplinKurulu üyelerinin yeri, en çok oyu almış yedek üye ile doldurulur.

 

42.2 Göreve geldikten sonra Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birisi hakkında üyeliğe engel suçlardan birisi nedeniyleaçılmış kamu davası mahkûmiyet ile kesin olarak sonuçlandığı takdirde üyeliği düşer.

 

42.3 Genel ve Yerel seçimlerde aday olanların, adaylıkları kesinleştiğinde kurulgörevleri askıya alınır.

 

 

 

B) GENEL YÖNETİM KURULU

 

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER

 

MADDE 43

 

Genel Yönetim Kurulu; seçilme hakkına sahip dernek üyeleri arasından 27(yirmiyedi) asıl, 27(yirmiyedi) yedeküyeden oluşur.

 

Genel Kurul Kararının kesinleşmesinden sonra yedi gün içerisinde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından, gizli oy ve oy çokluğu ile

 

 • Genel Başkan

 

 • 5 Genel Başkan Yardımcısı

 

 • 1 Genel Sekreter

 

 • 4Genel Sekreter Yardımcısı

 

 • 1 Sayman

 

 • 2 Sayman yardımcısını seçer.

 

 

,Derneği, Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTILAR

 

MADDE 44

 

Genel Yönetim Kurulu, kural olarak ayda bir kez toplanır, bunun dışında Genel Başkan tarafından, doğrudan doğruya veya en az üç üyenin görüşme isteği üzerine toplantıya çağırılabilir. Görevli, raporlu ya da mazeret izinli olmadanbir yıl içinde üç toplantıya katılmamış olan üyenin, Kurul üyeliği düşer.

 

Kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Üyeliklerden boşalma durumunda ilk Yönetim Kurulu Toplantısında sırasıyla yedek üyeler çağrılır. Çağrıyı aldıktan sonra üç gün içerisinde yazılı yanıt vermeyen üye görevi kabul etmemiş sayılır

 

Yönetim Kurulunda görevlerde değişiklik, Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile yapılır. 

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birisi hakkında disiplin cezası gerektirebilecek iddialarla şikâyette bulunulması halinde, şikâyet edilen üye şikâyetle ilgili görüşmeye katılabilir ancak oylamaya katılamaz.

 

 

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

MADDE 45

 

Genel Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır;

 

45.1Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek, Derneğin tüm işlemlerini yürütmek,

 

45.2Yönetim Kurulu görev dağılımını belirlemek,

 

45.3Komisyonları ve kolları belirlemek,

 

45.4Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarınıtamamlamak, Genel Kurul'a sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe tasarısınıhazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

 

45.5Genel Denetim Kurulu kararlarını uygulamak, Bilim Kurulu, Danışma Kurulu, Komisyon veKolların uygun bulduğu önerilerini yaşama geçirmek, disiplin soruşturması açılmasına kararvermek.

 

45.6 Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleribelirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda Genel Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılmak. İşbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi vekuruluşları belirlemek.Tüzük değişikliği taslakları hazırlamak.Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak. Genelgeler için Genel Başkana yetki vermek,

 

45.7Dernek içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları dahaverimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere ŞubeBaşkanları ve bölge toplantıları düzenlemek,

 

45.8Şubelerin çalışmalarını yetkili Yönetim Kurulu görevlileri ile ya da Dernek üyeleri arasındangörevlendireceği uzmanlara denetletmek. Şube Yönetim Kurullarına belli konularda görev vermek. Yazılı uyarılara karşın Tüzüğe ve Yasalara aykırı işlem ve davranışlarını sürdüren ŞubeYönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin (Başkan ve üyeleri birlikte ya da ayrı ayrı) hakkındasoruşturma kararı vermek. Gerektiğinde bu işlemlerle ilgili yönetmelikler hazırlamak.

 

45.9Yasaların öngördüğü koşullara uyarak yurt içinde ve yurt dışında başka kuruluşlarla işbirliğiyapmak, şube açılmasını önermek, şubelerin kapatılması ve kaldırılması konusunda GenelMerkez Genel Kuruluna öneri götürmek;

 

45.10Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,

 

45.11Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taşınmaz maledinmek ve karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını,demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün başka organlaravermediği işleri gerçekleştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak.

 

45.12 Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Yönetim Kurulu’na aittir. ŞubeYönetim Kurulu bu yetkiyi, ancak Genel Yönetim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde şubenin yapacağı işlemle ilgili olarak Şube Yönetim Kurulu üyeleri, yasalarçerçevesinde kişisel olarak sorumludurlar.

 

45.13Genel Yönetim Kurulu, yurt içinde uygun gördüğü yerlerde Temsilcilikler açabilir.

 

45.14Yasalara uygun biçimde Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri uygulayarak dernekçalışmalarını yürütmek.

 

45.15Tüzüğün koyduğu ilkeler doğrultusunda derneğin yönetimini sağlar. Yazışma ve hesapişlemleriyle tüm çalışmalar Genel Başkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır.

Genel Başkan, Genel Yazman (sekreter) ve Genel Sayman'ıngeçici yokluğunda yardımcılarıgörev yapar. Genel Yazman(sekreter), GenelBaşkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar.

 

45.16 Genel Yönetim Kurulu, ayda bir toplanarak salt çoğunlukla karar alır. Yazışmalardan GenelYazman (sekreter), hesap işlerinden Genel Sayman sorumludur. Genel Sayman, her toplantıda,gelirlerin ve yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır.

 

45.17 Banka Hesapları Genel Yönetim Kurulu kararıyla açılır. Kararda banka adı, şubesi, hesaptürü ve hesap açmaya yetkili kişiler de belirtilir. Banka işlemleri birisi Genel Sayman olmak üzere, Genel Başkanın, Genel Başkanın yokluğunda ise Genel Başkan yardımcılarından birisininveya Genel Yazmanın (sekreter) imzası ile birlikte, çift imza ile yapılır.

 

45.18Genel Kurul’ca yetki verilmiş şubelerin açılması için gereken yasal işlemleri yapmak,Temsilcilik açılmasına ilişkin başvuruları görüşerek değerlendirmek ve bu konuda karar vermek,

 

45.19 Genel Kurul sonuçlarını ve Genel Yönetim Kurulu görev dağılımını yasal süresi içerisinde

ilgili yetkili kuruma bildirir.

 

45.20Derneğin defter ve kayıtlarını tutar ve tutturur. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli

olarak kayıtlara geçirtir ve korur. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirir.

 

45.21Dernek yayınlarını gerçekleştirip dağıttırır, toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve spor

etkinlikleriyle öbür tüm çalışmaları yerine getirir.

 

45.22 Genel Yönetim Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapabilirler.

 

45.23 Dernek adına şubelerden de gelen ödül ve armağan talep ve önerileri hakkında karar vermek.Ödül ve armağanların kimlere, niçin ve nasıl verileceği yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

 

45.24Gerek Medeni Yasa ve gerekse Dernekler Yasası ile kanun tüzük ve yönetmeliklerce Genel

Yönetim Kuruluna verilmiş tüm görev ve yetkileri kullanır.

 

.

GENEL BAŞKAN

 

GÖREVLERİ

 

MADDE 46

 

Genel Başkanın görevleri şunlardır;

 

46.1Dernek Tüzel Kişiliğini temsil etmek ve GenelYönetim Kuruluna başkanlık etmek,

 

46.2Dernek Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarınınve Denetleme Kurulu raporlarının gereğini yerine getirmek,YüksekDisiplin Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

 

46.3 Mahkeme ve resmi kurumlarda Derneği temsil edecek ve savunacak avukatları belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

 

46.4 Derneğin onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve tüzük kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya yetkilerini kullanmak.

 

46.5Kurullar, kollar, komisyonların eşgüdümleçalışmalarını sağlamak.

 

46.6 Yokluğunda yerine vekâlet edecek başkan yardımcılarını görevlendirmek,

 

46.7 Yasa, tüzük ve yönetmelikle verilenyetkileri kullanmak,

 

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

 

MADDE 47

 

47.1Genel Başkan yardımcılarından biri, Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda veya herhangi bir sebeple başkanlıkmakamı boşalmışsa, yenisi göreve başlayıncaya kadar Başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Temsilde yaş sırası uygulanır.

 

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan tarafından, Örgütlenme,İktisadi ve Mali İşler Hukuk işlerinden; Kültür ve Sanat konularından ve Basın, Halkla İlişkiler, Tanıtım işlerinden sorumlu olarak görevlendirilebilirler. 

 

47.2 Genel Başkan’ın katılamadığı hallerde; toplantılara başkanlık eder,davet edilen etkinliklerde derneği temsil eder, Bölge ve Şube toplantılarına katılıp başkanlık eder.

 

47.3 Genel Başkan Yardımcıları’nın da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi, öncelikle Genel Sekretere, Genel Sekreterin bulunmadığıhallerde Yönetim Kurulu’nun en yaşlı üyesine aittir.

 

47.4Yazılı olmayan durumlar ile görev alanları yönetmelik ile düzenlenir.

 

 

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

 

MADDE 48

 

48.1 Derneğin amaçları doğrultusunda örgütsel işleyişi takip etmek ve yürütmek, şubeler arası eşgüdümü sağlamak; örgütsel sorunların tespiti ve çözüm önerilerini rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna sunar.

 

48.2 Derneğin amaçlarını gerçekleştirici etkinlikler ve programları ilgili şubelerle düzenler.

 

48.3 Genel Sekreter, Dernek yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakların düzenlenmesini, alınan kararların kayda geçirilerek imzalanmasını sağlar ve kayıtlı belgeleri muhafaza eder.

 

48.4Dernek yazışmalarını Genel Yönetim Kurulu adına yürütür, yazışmaların düzenli işleyişini sağlar ve denetler.Yüksek Disiplin Kurulu'nun yazışmalara ilişkin taleplerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

48.5Dernek arşivinin güncellenmesini ve korunmasını sağlar.

 

48.6 Üye Sicil Kütüğünün düzenli tutulmasını, evrak kaydının günlü ve düzenli olmasını sağlar ve denetler.

 

48.7 Genel Başkan ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusundaDernek Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar.

 

48.8 Şubelerin, Dernek Yönetim Kurulu kararlarına uyumlu çalışmasını takip eder, denetler ve Yönetim Kuruluna raporlar.

 

48.9 Bölge toplantılarının planlamasını ve gerçekleştirilmesini görevli Genel Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte düzenler. Takip eder.

 

 

 

GENEL SAYMANIN GÖREVLERİ

 

MADDE 49

 

49.1Genel Sayman, Derneğin mallarını, akçeli işleriniGenel Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, Türkiye Cumhuriyeti bankalarında hesap açıp kapatmaya, üye ödentilerinin toplanmasınavebütçenin uygulanmasına dair her türlü işlemi yapmaya yetkilidir.

 

49.2Genel Sayman, ödeme emirlerinde düzenlenen belgeleri, Genel Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş kurul üyesi ile birlikte imzalar. Çift imza olmadan işlem yapamaz.

 

49.3 Gelir giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirir ve korur.

 

49.4Yasa ve Tüzük hükümlerine göre, derneğin gelirlerinin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlar. Kesin hesapları düzenler.

 

49.5Şubelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkezin kesin hesapları ile birleştirir, uyumsuzluk halinde Şube kesin hesaplarının derneğin hesaplarına uyumlu hale getirilmesini sağlar, Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

49.6 Derneğin demirbaş kayıtlarını tutar, muhafaza eder

 

49.7 Derneğin taşınmazlarının takibini yapar.

 

49.8Genel Sekreterlikle üye bilgisi ve çalışma raporunu paylaşarak birleştirilmiş yıllık Dernek Beyannamesini ilgili kurumlara verilmesini sağlar.

 

 

 

C) GENEL DENETLEME KURULU

 

KURULUŞU VE GÖREVİ

 

MADDE 50

50.1Genel Denetleme Kurulu; Genel Kurulca Derneğin mali ve idari işlerini denetlemek üzere seçilen 11 (onbir) asıl, 11 (onbir) yedek üyeden oluşur.

 

50.2 Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesini izleyen yedi gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçer. Kurul Başkanı, kurul üyelerinden aldığı önerilerle hazırladığı gündemi görüşmek üzere en az iki ayda bir veya gerektiğinde toplantıya çağırır. Gündem kurul üyelerinin salt çoğunluğun önerisi veya Kurul Başkanı’nın çağrısıyla belirlenir. 

 

50.3 Genel Denetleme Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır.

 

50.4 Genel Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yapılan denetim amaçlı görevlendirmeler hariç, görevli, raporlu ya da mazaret izinli olmadan bir yılda toplam üç kez Kurul toplantılarına katılmayan Kurul üyelerinin üyelikleri, durumun gerçekleşmesini takip eden ilk toplantısında Kurul kararı ile düşürülür. Düşen üye yerine sırasıyla yedek üye kurula çağırılır. Düşen üye kurul içinde görevliyse kurul üyelerinden birine salt çoğunluğun kararı ile bu görev devredilir.

        

50.5 Genel Denetleme Kurulu, Genel Merkezin idari ve akçalı bütün işlerini inceleyerek, Derneğin, tüzüğünde gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter  hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne  uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre en az iki ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir “ara rapor”halinde Genel Yönetim Kuruluna verir. 

 

50.6 Genel Denetleme Kurulunun yılsonu raporları 31 Aralık itibarıyla düzenlenerek Genel Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.

 

50.7 Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kararıyla denetlenmesini istediği şube ile Genel Denetleme Kuruluna doğrudan yapılan başvurular ve Şube Denetleme Kurulu sonuçlarını değerlendirerek aldığı kararlar doğrultusunda gerekli görülen şubelerin tüm uygulama, işlem, kayıt ve hesaplarını denetler. Şube Denetleme Kurullarının toplanmasını talep eder.

 

50.8 Genel Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek genel merkezi, iktisadi işletmesi ve şube yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi veya genel merkeze, iktisadi işletmeye, şubelere yönetim yerleri, bağlı üniteler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

50.9 Derneğin varlığını tehlikeye atacak veya maddi manevi büyük zararlar verecek durumların tespiti halinde Kurul Başkanı Genel Başkan’dan Genel Yönetim Kurulunu bir hafta içinde toplantıya çağırmasını talep ederek kurulca hazırlanan raporun gereğinin yapılmasını ister.

 

50.10Genel Denetleme Kurulunun çalışması, toplantıları ve kayıtlarının muhafazası için Genel Merkez binası içinde gerekli ofis ve iletişim imkanları, genel sekreterlik tarafından sağlanır

 

50.11 Genel Yönetim Kurulu,Genel Denetleme Kurulu kararlarını uygular ve raporların gereğini yapar, yapılan işlemler hakkında Genel Denetleme Kuruluna ve Şubelere bilgi verir.

 

50.12 Genel Denetleme Kurulu ve Şube Denetleme Kurullarının çalışma esaslarına ait ayrıntılar ve tüzükte yer almayan bütün hususlar yukarıda yer alan tüzük maddelerine ve mevcut mevzuata uygun olmak kaydıyla, Genel Denetleme Kurulunun teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun onayı ile yayınlanacak olan “Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Denetleme Kurulu ile Şube Denetleme Kurulları Çalışma Yönergesi’nde belirtilir ve uygulanır.

 

50.13 Denetleme Kurulu üyelerinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanların, yedeklerle doldurulan yerlerinde de boşalma olması halinde, üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Dernek bir ay içerisinde Genel Denetleme Kurulu üyelerinin tamamının seçimi için Olağanüstü Genel Kurulu toplar.

 

50.14 Tüzüğün seçilme yeterliliği ve sürelerine ilişkin hükümleri Genel Denetleme Kurulu Üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

 

 

 

D) YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

 

KURULUŞU VE GÖREVİ

 

MADDE51

 

51.1 Genel kurul tarafından seçilen 7(yedi) asıl ve7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesinden başlayarak yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp Başkan’ını, Başkan Yardımcısı’nı ve Yazmanını seçer.

 

51.2Genel Yönetim Kurulu’ndan gelen Disiplin dosyaları ile ilgili gerekli soruşturma, ifade alma, tanık dinleme, kanıtları inceleme işlemleri Yüksek Disiplin Kurulunca yapılır. İlgili üyenin yazılı savunmalarının alınması şarttır.

 

51.3 Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere yapılacak ilk toplantıda sırasıyla yedekteki üye çağırılır. Üye 3 (üç) gün içinde yazılı yanıt vermemesi durumunda görevi kabul etmemiş sayılır.Boşalan üye Başkanlık ise yeni üye göreve geldikten sonra başkanlık seçimi yapılır.

 

Yedeklerin çağrılmasına rağmen üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Dernek bir ay içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tamamının seçimi için Olağanüstü Genel Kurulu toplar.

 

 

GÖREVİ

 

MADDE 52

 

52.1Genel Yönetim Kurulunca hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen üye hakkında disiplin kovuşturması yaparak, karar verir.

 

52.2 Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar,

 

52.3 Kanun, Tüzük ve yönetmelikle verilen yetkileri kullanır,

 

52.4 Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı üzerine üyenin yazılı ve sözlü savunmasını alarakya da gerekli gördüğü diğer delilleri toplayarak dosya hakkında karar verir. Yüksek Disiplin Kurulunun Uyarma ve Kınamakararları kesindir. Kurul aldığı kararları uygulanması için Genel Yönetim Kurulu’na iletir.

 

52.5 Yüksek Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararlarına tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz Genel Kurulda görüşülür

 

52.6 Yüksek Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

52.7Tüzüğün seçilme yeterliliği ve sürelerine ilişkin hükümleri Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

 

 

 

TOPLANTI YÖNTEMİ

 

MADDE 53

 

53.1Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine, salt çoğunluk ile toplanıp, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu’nun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmaların yerine ulaşmasına öncelik verir.

 

53.2 Başkanın bulunmadığı toplantılara, başkan yardımcısı, onunda bulunmadığı toplantılara yaşça en büyük üye başkanlık eder. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

 

53.3Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu'nun sevk tarihinden itibaren, ivedilikle savunmaları ve diğer delilleri toplayarak soruşturmayı tamamlar. Soruşturmanın tamamlanması 60 (altmış) günü geçemez. Soruşturması tamamlanan dosya, karar verilmek üzere işleme alınır ve karar aşamasına geçilir. Yüksek Disiplin Kurulu, dosyanın sevk tarihinden itibaren en geç 100 (yüz) gün içinde gerekçeli olarak karar verir.

 

 

E) GENÇLİK KURULU

 

MADDE54

 

54.1 Türk Gençliğinin, Atatürk Devrim ve İlkeleri ışığında eğitilmesi, birlikteliklerinin sağlanması, bu birlikteliklerin yurt çapında yaygınlaştırılması ve derneğimizin gelecek kadrolarının yetiştirilmesi için, Derneğin 30 yaş ve altı üyelerinden oluşturulur.

 

54.2 Gençlik Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

F) GENEL DANIŞMA TOPLANTISI

 

MADDE 55

 

Dernek Yönetim Kurulunun belirleyeceği gündem ile yılda en az bir kez toplanır.

Dernek Danışma Toplantısına; Genel Yönetim, Genel Denetleme, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Bilim, Danışma Kurulu Üyeleriyle, Şube Başkanları veya Şube Başkanlarınca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi, Temsilciler, Şube Denetleme ve Disiplin Kurulu başkanları katılır.

 

Dernek Kurucuları ile Önceki Genel Başkanlar doğal üyelerdir. Toplantının Başkanlık Kurulu (Divanı) katılan üyeler arasından oluşturulur.

 

Toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınan kararlar Genel Yönetim Kurulunun gündemine alınır.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DİSİPLİN CEZALARI

 

MADDE 56

 

Disiplin cezaları türü ve nedenleri:

 

56.1 Uyarma:

Üyenin, Atatürkçü Düşünce ve yaşam biçimine, dernek tüzüğüne, uygun davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.

 

Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır;

a)Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınmak

b) Dernek çalışmalarını aksatmak ve görevlilerin çalışma koşullarını bozmak.

 

56.2 Kınama:

Atatürkçü Düşünce ve yaşam biçimine, dernek tüzüğüne aykırı kusurlu davranışın üyeye bildirilmesidir.

 

 Kınama cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır;

a) Görevini kasıtlı şekilde aksatmak ve yerine getirmemek.

b) Dernek üyeliğinin saygınlığı ve onuruyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

c) Derneğe ait araç ve gereçlerini kötüye kullanmak, Dernek mallarına zarar vermek.

d) Dernek çalışma yerleriyle araç ve gereçlerini kişisel işlerinde kullanmak.

 

56.3 Kesin Çıkarma:

 

Üyelikten kesin çıkarma cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır;

a) Derneğin bilgi ve belgelerini görevi dışında dışarı çıkarmak veya başkalarına vermek.

b)Tüzüğün 9. maddesinde yazılı haller hariç olmak üzere, haklarında 2 ( iki ) yıldan fazla mahkûmiyet kararı bulunmak veya birden fazla kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmak; aldıkları cezaya bakılmaksızın cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlardan biriyle kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmak.

c)Dernek Tüzüğünün kuruluş nedenine, dernek kararlarına aykırı davranmak, Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerine karşı eylemlere girmek.

d) Derneğe, yöneticilerine, temsilcilerine, organlarına ve üyelerine karşı sözlü ya da yazılı olarak hakaret etmek, iftira atmak ve karalamak.

e) Derneğe, yöneticilerine, temsilcilerine, organlarına ve üyelerine karşı fiili saldırıda bulunmak.

f) Genel ahlak kurallarını açıkça çiğnemek.

g)Dernekteki yetki ve görevlerini, bilerek, kasıtlı olarak, Tüzükteki hükümlere aykırı olarak kullanmak suretiyle, Derneğe maddi veya manevi, telafisi zor ya da mümkün olmayanzarar vermek.

h) Derneğin amacına aykırı amaç güden kuruluşlara üye olmak ya da onlarla birlikte çalışmak.

ı) Gerçek olmayan belge düzenlemek veya gerçek dışı oy, karar veya işleme katılmak.

j) Tüzüğün Üçüncü Bölümünde yer alan “Dernek organlarının seçimlerine ilişkin hükümlere(I ila V. Kısımları dahil) aykırı davranmak.

 

Üyelikten kesin olarak çıkarılanlar yeniden üyeliğine alınmazlar.

 

56.4Uyarma, kınama cezası verilenlerin cezaları kesinleşmesinden veya cezanın tamamlanmasından sonraki beş yıl içinde başkaca disiplin suçu işlemezse beş yılın sonunda bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

56.5Disiplin cezalarının uygulanma şekli bir yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunlukla kabul edilir.

 

SAVUNMA ve İTİRAZ HAKKI

 

MADDE 57

 

57.1 Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnat olunan hususun üyeye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunludur.

 

57.2Disiplin Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilir.

 

57.3İtiraz yolu açık olan kararlara karşı itiraz:

 1. Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna,
 2. Yüksek Disiplin Kurulu Kararına karşı Genel Yönetim Kurulu yoluyla Genel Kurula yapılır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

ŞUBELER

 

KURULUŞU ve TANIMI

 

MADDE 58

 

58.1 Şubeler; Genel Yönetim Kurulunun önerisiüzerine Genel Kurul kararı ile açılır. Tüzel Kişilikleri yoktur. Çalışmalarını Genel Merkeze bağlı olarak sürdürür.

Kapatma yetkisi; ilgili yerel mahkemeye, Genel Yönetim Kurulunun kararı ve teklifi ile Dernek Genel Kuruluna veya Fesih gündemi ile toplanan Şube Genel Kuruluna aittir.

 

58.2 Yurt içinde ve dışında açılan şubeler, Genel Yönetim Kurulu kararı olmadan federasyona veya konfederasyona üye olamazlar, platformlara, girişimlere, hareket ve benzeri amaç birlikteliklerine üye olunması, çalışmalara katılınması için Genel Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

 

58.3ŞUBENİN ORGANLARI

 

Şube Genel Kurulu

Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetleme Kurulu

Şube Disiplin Kurulu

 

 

ŞUBE GENEL KURULU

 

MADDE 59

 

59.1Şube Genel Kurulları Şubeye kayıtlı üyelerin tamamından oluşur.

 

59.2 Şubeler Genel Kurullarını, Dernek Genel Kurul kurallarına uygun yöntemle, Genel Merkez Olağan Genel Kurulundan en az iki ay öncesinde olacak şekilde Şubat ayı içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

 

59.3 Şubeler, Genel Kurul sonuçlarını en geç 30 (otuz) gün içinde Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Aksi halde Şube, Genel Kurulda temsil edilemez.

 

 

TOPLANTI

 

MADDE 60

 

60.1Şube Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurulu kurallarına uygun yöntemle yapılır.

Şube Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 15 ( Onbeş) gün önce KatılımcılarListesi, Çalışma dönemini içeren Çalışma raporu, Bilanço ve ayrıntılı Gelir Gider Tablosu ile Şube Denetleme Kurulu Raporu, Şube Panosunda ve Genel Merkezin web sitesinde Şubelere ayrılmış bölümde yayınlanır.

 

60.2 İşbu Tüzüğün toplantılara çağrı, görüşme, karar yeter sayıları ve yöntemlerine ilişkin maddeleri kıyasen uygulanır.

 

 

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 61

 

Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

61.1Şube Yönetim, Denetleme ve DisiplinKurulları üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek,

 

61.2Şube Yönetim Kurulunun, derneğin gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında vereceği hesapları incelemek, Şube Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve Şube Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nu aklamak,

 

61.3 Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak,

 

61.4 Yasalarda ve Tüzükte Şube Genel Kurulunca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilke kararları almak,

 

61.5Şube Başkanları doğal delegedir. 50 (elli) üyeye kadar üyesi bulunanşubeler sadece Başkan tarafından temsil edilir.

 

61.6. Genel Merkez Genel Kurulunda Şubeyi temsil etmek üzere;

 

50 (elli)üyeden 99 (doksandokuz) üyeye kadar 1 (bir) delege

100 (yüz)üyeden 199(yüz doksan dokuz) üyeye kadar2 (iki) delege

200 (ikiyüz)üyeden 299 (ikiyüz doksan dokuz) üyeye kadar3 (üç) delege

300(üçyüz)üyeden 399 (üçyüz doksan dokuz) üyeye kadar 4 (dört) delege

400 (dörtyüz) üyeden 499 (dörtyüz doksan dokuz) üyeye kadar 5 (beş) delege

500 (beşyüz) üyeden sonra her 200 (iki yüz) üye için 1(bir) delege

 

Olmak üzere delege seçmek.

 

 

 

ŞUBE KURULLARI

 

 

YÖNETİM KURULU

 

MADDE 62

 

62.1Şube Yönetim Kurulu; üye sayısı yüzün altında olması halinde, beş asıl, beş yedek; 101 ile 499 arasında olması halinde yedi asıl yedi yedek, üye sayısı beş yüzün üzerinde olan şubelerde isedokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri, aday olması halinde genç adaylardan seçilir.

62.2Şube Yönetimi Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman ve üyelerden oluşur.

 

62.3 Şube Yönetim Kurulu üyeleri için, Tüzüğün seçilme yeterliliği ve seçim dönemine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

MADDE 63

 

63.1Şube Yönetim kurulu, kendisine Tüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kuruluncaverilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.Şubenin tüm iş ve işlemlerini amacına uygun olarak yürütür.

 

63.2Üyelik başvurularını, şube görüşünü de ekleyerek Dernek Genel Merkezine yedi gün içerisinde iletir,Dernek Genel Merkezince üyeliğine karar verilenleri üye defterine kaydederek, üyelik sorumluluklarını takip eder.

 

63.3 Seçimi takip eden bir ay içerisinde, dönem çalışma taslağını yıllık olarak hazırlar ve bilgi vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna iletir.

 

63.4 Atatürkçü Düşünce ve yaşam biçiminin gereği üstlenilen görevler hususundaörnek olur, üyelerine yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını denetler. Derneğe ve Dernek üyelerine yönelik hak ihlâllerine karşı Derneği ve üyelerini savunulması, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunulması için Genel Merkeze bilgi verir.

 

63.5Şubenin kullanımında olan Dernek mallarını idare eder. Dernek Genel Merkezine bilgi verir. Dernek mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlayarak şube genel kuruluna hesap verir ve bütçeyi hazırlayıp Şube Genel Kurulu’nun onayına sunar.

 

63.6Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Yönetim Kuruluna ait olup, şubelerin,Dernek adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek ve kaldırmak konularındaki taleplerini Genel Yönetim Kurulunda karar verilmek üzere Dernek Genel Merkezine bildirir.

 

63.7Genel Merkez ve şubeler burs verebilir.Şube kurullarının ve Burs Komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları burs için başvuramaz. Burs verilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik ile belirlenir.


63.8Üye istifalarını Genel Merkeze iletir.

 

63.9Şube Genel kurul gündemini hazırlar, genel kurul hazırlıklarını tamamlar, Genel Kurula sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe taslağını hazırlar.

 

63.10 Genel Başkan görevlendirmelerini, Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel kurul kararlarını yerine getirir.

 

63.11Şubenin ücretli çalışanlarının özlük işlerini düzenler.

 

63.12  İç yönetime ait bütün işleri görev paylaşımı ile gerçekleştirir.

 

63.13 Şube Denetleme Kurulu raporlarının gereğini yapar ve Disiplin Kurulu kararlarını uygular.

 

63.14Tüzükte kurulması zorunlu kurullar ile Yönetmelikle kurulması düzenlenen Kurul, kol ve komisyonları kurar,kurul, kol ve komisyonların yapacakları toplantıları takip eder, önerileri hakkında değerlendirme yaparak karar alır.

 

63.15Şubenin çalışmaları hakkında, Tüzüğe ve Genel Merkez kararlarına uygun olarak ilke kararları alır, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirler, açıklamalarda bulunur ve bu konularda Şube Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılar,

 

63.16Şube içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüş almak üzere şube üyeleri ile üç ayda bir toplantılar yapar, Genel Merkez tarafından düzenlenmesi talep edilen eşgüdüm toplantılarını düzenler, düzenlenen toplantılara eksiksiz katılımı sağlar.

 

63.17Şube üyelerine birikimleri doğrultusunda gerektiğinde görev verir, sonuçlarını takip eder.

 

63.18Tüzüğe ve Yasalara aykırı işlem ve davranışlarını yazılı uyarılara rağmen düzeltmeyen şube üyeleri hakkında soruşturma kararı verir, yapılan soruşturma sonunda kovuşturma kararı verilen dosyaları şube disiplin kuruluna sevk eder.

 

63.19Genel Merkez yayın organlarının dağıtılması ve yaygınlaştırılması konularında girişimlerde bulunur.

 

63.20Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Genel Merkez kararlarını uygulayarak şube çalışmalarını yürütür.

 

63.21Şube Genel Kurul sonuçlarını ve Şube Yönetim Kurulu görev dağılımını yasal süresi içerisinde ilgili yetkili kuruma bildirir.

 

63.22Tüzükte belirtilmiş olan “Amaç Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar”ı gerçekleştirmek için yöntemler geliştirir

 

ŞUBE BAŞKANI

 

MADDE 64

 

64.1 Şube Başkanı,Şube Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy çokluğu ve gizli oy ile seçilir.

 

64.2Şube Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan görev süresi için yönetim kurulu içinden 10 gün içinde başkanlık seçimi yapılır.

 

GÖREVLERİ

 

MADDE 65

 

Genel Merkez tarafından alınan kararlar ile verilen görevleri yerine getirir.

Tüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla kendisine verilen yetkileri kullanır.

Derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesini, Genel Merkez çalışmalarının şubesinde hayata geçirilmesini sağlar.

 

 

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

 

MADDE 66

 

66.1 Şube Başkan yardımcısı, Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya şube başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi göreve başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

 

66.2 Şube Başkanı’nın katılamadığı hallerde; toplantılara başkanlık eder,davet edilen etkinliklerde derneği temsil eder, Bölge, İl ve Şube toplantılarına katılır.

 

66.3 Şube başkan yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi, öncelikle Şube Yazmanına, ŞubeYazmanının bulunmadığı hallerde yönetim kurulunun en yaşlı üyesine aittir.

 

 

ŞUBE YAZMANININ GÖREVLERİ

 

MADDE 67

 

67.1 Şube yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakların düzenlenmesini, alınan kararların kayda geçirilerek imzalanmasını sağlar ve kayıtlı belgeleri korur.

 

67.2Dernek yazışmalarını Şube Yönetim Kurulu adına düzenli işleyişini sağlar.

 

67.3 Üye Sicil Kütüğünün düzenli tutulmasını, evrak kaydının günlü ve düzenli olmasını, Şube arşivinin güncellenmesini ve korunmasını sağlar.

 

67.4 Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar.

 

67.5 Üye toplantılarının planlamasını ve gerçekleştirilmesini Şube Başkanı ile birlikte düzenler.

 

 

ŞUBE SAYMANININ GÖREVLERİ

 

MADDE 68

 

68.1 Sayman, derneğin mallarını, akçeli işlerini Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, üye ödentilerinin toplanmasına ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü işlemi yapmaya yetkilidir.

 

68.2 Sayman, ödeme emirlerinde düzenlenen belgeleri, kurulca yetkilendirilmiş kurul üyesi ile birlikte imzalar. Çift imza olmadan işlem yapamaz.

 

68.3Gelir giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirir. Şubenin Demirbaş kayıtlarını tutar, korur.

 

68.4Yılsonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler.Şube Yazmanlığı ile üye bilgisi ve çalışma raporunu paylaşarak yıllık Dernek Beyannamesini hazırlayarak ilgili kuruma ve Genel Merkeze süresi içerisinde teslim eder.

 

 

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

 

KURULUŞU VE GÖREVİ

 

MADDE 69

 

69.1 Şube Denetleme Kurulu 3 (üç) asil, 3 (yedek) üyeden oluşur. Kurul seçimini, görevdağılımını, toplantı yönteminiGenel Denetleme kurulu kurallarına uygun yapar.

 

69.2Tüzüğün seçilme yeterliliği seçim dönemi görev dağılımı ve toplantı yönetimine ilişkinhükümleri kıyasen uygulanır.

 

69.3 Şubenin akçalı ve idari işlerini denetleyerek yılda iki kez Şube Yönetim Kurulu’na veGenel Denetleme Kurulu’na gözlem raporu verir.

 

69.4 Şube Denetleme kurulu, Genel Başkan’ın, Genel Denetleme Kurulunun, Şube Başkanının, Şube denetleme kurulu başkanının doğrudan doğruya veya üyelerinden birisinin talebi ile şube denetleme kurulu başkanın çağrısı ile toplantı yapar.

 

Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan denetleme sonuçları ile Şube Denetleme Kurulunca yapılan İç Denetim Raporlarını denetimi takip eden bir hafta içinde Genel Denetleme Kuruluna yazılı olarak gönderir.

 

69. 5 Şube Denetleme Kurulu hazırlayacağı raporla, kusurlu bulduğu üye hakkında malisorumluluk kapsamında kusurun karşılığı olan zararın tahsil edilmesi için öneride bulunabilir. Bu öneri derhal ekleriyle birlikteGenel Yönetim Kuruluna gönderilir veGenel Yönetim Kurulu tarafından verilen karar şube başkanlığı tarafından yerine getirilir.

 

 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

 

KURULUŞU

 

MADDE70

 

70.1 Şube Disiplin Kurulu 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurul seçimini,görev dağılımını,toplantı yöntemini Yüksek Disiplin Kurulu kurallarına uygun yapar.

 

70.2Tüzüğün seçilme yeterliliği, seçim dönemi görev dağılımına ilişkin hükümleri, şube disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

 

 

GÖREVİ

 

MADDE 71

 

71.1Şube Yönetim Kurulunca hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilen ilgili üye hakkında disiplin soruşturma işlemlerini yürütür, savunma alır, delilleri toplar ve kovuşturma işlemlerini tamamlayarak disiplinle ilgili uyarı veya kınama cezası verir. Şube disiplin kurulu tüm işlemleri, sevk tarihinden itibaren 60 ( altmış ) gün içinde tamamlar.

 

71.2Şube disiplin kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen10 ( on ) gün içerisinde Şube aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itirazda bulunulabilir.

 

71.3Eğerverilecek ceza Şube disiplin kurulunun yetki ve görev alanı içinde değil ise dosyayı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder.

 

71.4Tüzük ve yönetmelikle verilen yetkileri kullanır.

 

71.5Şube Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları ile soruşturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak yönetmelikle düzenlenir.

 

TEMSİLCİLİK

 

MADDE 72

 

Genel Yönetim Kurulunun kararı ile Temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, Şube veya Genel Merkez genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, görevlendirilen kişi veya kişilerce 15(on beş) gün içinde o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler en yakın Şubenin üyesidirler. Temsilciliklerin kuruluş ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

KURULLAR

 

KURULUŞ

 

MADDE 73

 

73.1 Dernek Genel Merkezinde aşağıda yazılı kurulların kurulması zorunludur.

 • Örgütlenme Kurulu
 • Bilim Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Eğitim Kurulu
 • Yayın Kurulu
 • Gençlik Kurulu
 •  

73.2 Dernek Genel Yönetim Kurulu kararıyla Genel Merkez bünyesinde aşağıdaki kurul, kol ve komisyonlar kurulabilir.

 • Hukuk ve Siyaset Kurulu
 • Kültür ve Sanat Kurulu
 • Basın ve halk ile ilişkiler kurulu
 • Ekonomik ve sosyal sorunları araştırma kurulu
 • Kurumlar arası ilişkiler kurulu
 • Engelliler Kurulu
 • Çevre Kurulu
 • Yönetim Kurulu tarafından kurulması gerekli görülen diğer kurul, kol vekomisyonlar

 

Kurulların amaçları, çalışma alanları, kuruluş usulleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan yönetmelik veya yönergeler ile belirlenir.

 

 

ÖRGÜTLENME KURULU

 

MADDE 74

 

74.1 Derneğimizin yurt genelinde yaygınlaştırılması ve mevcut örgüt yapımız içerisinde ülke genelinde eşgüdümün sağlanması, eylem ve etkinlik birlikteliğinin gerçekleştirilmesi için şube başkanları, bilim insanları, GYK üyeleri ve üyelerden oluşturulur.

 

74.2 Örgütlenme Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

BİLİM KURULU

 

MADDE 75

 

75.1 Tüm çalışma olanakları Genel Merkezce sağlanmak üzere, değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyleAtatürk ve Atatürkçülük konularında Derneğin amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkıları olacak kişiler ile konusunda uzmanlaşmış, başarılı çalışmalar yapmış kişilerden Genel Başkan tarafından önerilecek isimler arasından seçilecek10 (on)üyeden oluşur.

 

75.2Bilim Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

DANIŞMA KURULU

 

MADDE 76

 

76.1Bilim, Sanat, Siyaset, Hukuk ve diğer alanlarda çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış,birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar ile yönetici olarak yaptığı çalışmalarla başarılı olmuş Şube başkanları arasından Genel Başkan tarafından önerilecek 10 (on)üyeden oluşur.

 

76.2Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde Dernek Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’ın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir.

 

76.3Kurul, oluşmasını izleyen bir hafta içinde Genel Merkezde toplanarak Başkanını, en az iki Başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.

 

76.4Danışma Kurulu, Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını gözönünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır.

 

76.5Kurul üyeleri Genel Kurul’a katılıp görüş açıklayabilir, ancak oy kullanamazlar.

 

76.6Çalışmalarına, Genel Merkez her tür olanağı sağlar, önerileri Dernek Yönetim Kurulutarafından görüşülür.

 

76.7Danışma Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

EĞİTİM KURULU

 

MADDE 77

 

77.1 Kuruluş bildirgemiz ve amaçlarımız doğrultusunda üyelerimizi eğitmek, yurttaşlarımıza Atatürk Devrimleri’ni doğru bilgilerle vermek, genç üyelerimizin bu konudaki bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere konusunda uzman eğitimcilerden, örgüt bilgisine sahip deneyimli ve birikimli üyelerden oluşur.

 

77.2 Eğitim Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

YAYIN KURULU

 

MADDE78

 

78.1 Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne, Kurtuluş Savaşı ve devamında Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk Devrim ve İlkeleri’ne sahip çıkacak, ülke bütünlüğü ve ulusal birliği sağlayacak eserlerin, belgelerin ve görsel sunuların hazırlanıp yayınlanması için bu işlerle ilgili uzman kişilerden oluşur.

 

78.2 Yayın Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

GENEL KURALLAR

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

MADDE 79

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 

79.1 Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti,

 

79.2 Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

 

79.3 Mal varlıklarından elde edilen gelirler.

 

79.4 Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,

 

79.5 Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar.

 

79.6 Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.

 

79.7Atatürkçü Düşünceye bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişilerden mal ya da para yardımları ve bağışlar. Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.

 

79.8 Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. Şubelere gelen yurt dışı kaynaklı mal ya da para yardımları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilebilir.

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

MADDE 80

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul'dan aldığı yetkiyle Genel Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Ayrıca bu borçlanma Derneğin bir önceki bilanço yılındaki net aktif toplamının yarısından fazla olamaz.

 

 

DEFTER VE KAYITLAR

 

MADDE 81

 

Genel Merkez ve Şubelerde;

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Evrak Kayıt Defteri
 3. Karar Defteri
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 5. Demirbaş Kayıt Defteri tutulması zorunludur
 6. Bilanço usulüne göre ilgili yasal defterler ve kayıtlar tutulur. Derneğin ticari işletme açması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Yasası kurallarına göre defter tutulur. Yıl sonunda derneğin etkinliklerini, gelir ve giderlerini gösteren bir bildirim mülki idare amirliğine Nisan ayının sonuna dek verilir.

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

MADDE 82

 

Genel Kurulda tüzükdeğişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetimkurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

 

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI

 

MADDE 83

 

Derneğin feshine ve mallarının nereye bırakılacağına Genel Kurul’a katılanların üçte ikisinin oyuyla karar verilir.

 

 

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

 

MADDE 84

 

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Anayasa, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

KURUCULAR

 

MADDE 85

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir :

 

  1. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
  2. Prof. Dr. Nusret FİŞEK
  3. Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL
  4. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
  5. M. Rauf INAN
  6. Prof. Dr. Lütfü DURAN
  7. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
  8. Celil GÜRKAN
  9. Prof. Dr. Cahit TALAS
  10. Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
  11. Prof. Dr. Hicri FİŞEK
  12. Kâzım YENİCE
  13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
  14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
  15. İhsan TOPALOĞLU
  16. Sami N. ÖZERDİM
  17. Bedri KORAMAN
  18. Prof. Dr. Muammer AKSOY
  19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
  20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
  21. Doç. Dr .Anıl ÇEÇEN
  22. Lerzan AKYOLLU
  23. Gürbüz D. TÜFEKÇİ
  24. Hayri BALTA
  25. Mustafa COŞTUROĞLU
  26. Jale Candan GÜNAY
  27. Dr. Ziya TİNEL
  28. Rüştü ÖZAL
  29. Doç. Dr. Fazıl SAĞLAM
  30. Nermin ÖZTUŞ
  31. Sabiha ERİŞ
  32. Süheylâ KAYMAZ
  33. Mualla GÖKHAN
  34. Dr . A. Cengiz BÜKER
  35. Prof. Dr . Özer OZANKAYA
  36. M. Suphi GÜRSOYTRAK
  37. Ârif ÇAVDAR
  38. Sacit SOMEL
  39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOĞLU
  40. Ayyuk ERENBERK
  41. Demirhan TUNCAY
  42. Hüseyin EMRE
  43. Selahattin CANBAY
  44. Arslan KAYA
  45. Fahrettin TELSEREN
  46. Hayri OSMANOĞLU
  47. Hüseyin Avni GÜLER
  48. N. İlter ERTUğRUL
  49. Mehmet ALDAN
  50. Süreyya ŞEHİDOĞLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır: Prof. Dr. Fehmi YAVUZ, Prof. Dr. Bahri SAVCI, Prof. Dr. Münci KAPANİ

 

KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN

 

MADDE 86

 

Çalışmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaşçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu Başkanı; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU da Derneğin Onursal Başkanıdır.

 

 

 

YÜRÜTME

 

MADDE 87

 

Bu tüzük hükümleri Genel Başkanlık, Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanlıkları tarafından yürütülür.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 88

 

Bu tüzük Genel Kurulun 02.12.2018 tarihli kararı, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 09.04.2019 tarih, 74071012-477.01.02-E.24496 onay yazısı ileyürürlüğe girmiştir.

 

 

GEÇİCİ MADDELER

 

GEÇİCİ MADDE 1

 

Dernek tarafından çıkartılmış olan yönetmelik, yönerge ve diğer düzenlemeler iki ay içerisinde tüzüğe uygun duruma getirilir.

 

GEÇİCİ MADDE 2

 

Bu Tüzüğün kabulünden önce seçilen kurulların görev süreleri seçildikleri tarihten itibaren 2 yıldır.

 

NOTLAR  :

 1. Derneğin kuruluşu, ilk Tüzüğü'nün onandığının, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın 30.11.1989 günlü, 06-35-170/320663 sayılı yazılı bildirimiyle gerçekleşmiştir.
 2. Tüzük değişikliği ilk kez 06.03.1999 günlü olağanüstü Genel Kurul’da yapılmıştır.
 3. Tüzük değişikliği ikinci kez 11.06.2000 olağan 6. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığının 28.07.2000 günlü Onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 08.08.2000 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D(2)06.35.170/2000-14028 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
 4. Tüzük değişikliği üçüncü kez 02.06.2002 olağan 7. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığı’nın 28.08.2002 günlü onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.08.2002 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/11182-1369 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
 5. Tüzük değişikliği dördüncü kez 21.03.2004 olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.05.2004 gün ve 90/800 sayılı onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 06.05.2004 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/04-15545 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
 6. Tüzük değişikliği beşinci kez 12-13.06.2004 olağan 8. Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.08.2004 gün ve B054VLK4060100. 06.035.170/1897-2032 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
 7. Tüzük değişikliği altıncı kez 13.11.2005 olağanüstü genel kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Kasım 2006 tarih ve B.05.04VLK.4.06.08.00 06-35-170/06-19381-2998 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
 8. Tüzük Değişikliği 7. Kez 07.02.2010 tarihindeki Olağanüstü Genel Kuruluda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 27.04.2011 gün ve B.05.04.VLK.4.06.08.00/477.01.02.02/10181-2378 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
 9. Tüzük değişikliği 8. Kez 02.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup; Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 09.04.2019 tarih ve 74071012-477.01.02-E.24496 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesine ait, kurumsal bilgiler, güncel haber ve duyurular, etkinlikler, videolar ve galerilerin yayınlandığı resmi web sitesi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi

Zafer Mah. Şevketiye Cad. 54 Gözler Apt. D: 9
İlkadım / samsun

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.